top of page
Aktywatory PALIW ENERGETYCZNYCH:
Zrzut ekranu 2020-08-28 o 15.16.21.png
  • Ograniczają oddziaływanie instalacji energetycznych na człowieka, środowisko, bioróżnorodność i ekosystemy, w tym na zdrowie, jakość powietrza, gleby i ziemi oraz florę i faunę

  • Znacząco obniżają ilość spalanego paliwa i emisji CO2 na każdą wytworzoną megawatogodzinę (MWh)

  • Redukują ilość toksycznych substancji i odpadów powstających w procesie wytwarzania energii

  • Nie narażają pracowników na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Technologia wielkoskalowych Aktywatorów GOODWAY („Aktywatory”) dedykowana jest obiektom produkującym energię elektryczną i cieplną na bazie gazu i/lub węgla w celu znaczącego obniżenia ilości spalanego paliwa i emisji CO2 na 1 MWh.

Aktywatory GOODWAY działają na zupełnie innej zasadzie niż dotychczas stosowane aktywatory paliw. O ile w przypadku klasycznych aktywatorów i katalizatorów wykorzystywane są dodatki do paliw, to Aktywator jest w stanie uzyskać lepszy efekt wyłącznie naświetlając paliwa polem elektromagnetycznym. Zaletą Aktywatorów GOODWAY jest fakt, że nie jest zmieniany skład fizyko-chemiczny paliwa a wartość opałowa naświetlanych paliw wzrasta o średnio 18% dla węgla. Aktywator GOODWAY musi być zasilany energię elektryczną na poziomie 2kW. Oznacza to, że po zastosowaniu Aktywatorów GOODWAY, koszt energii elektrycznej nie przekroczy 5% uzyskanych oszczędności.

 

Technologia Aktywatorów GOODWAY | W wyniku naświetlania paliw polem elektromagnetycznym następuje proces kwantomechanicznej aktywacji reagentów (wzbogacania) na poziomie elektronowej struktury naświetlanego paliwa i powietrza. W rezultacie poprawiana jest jakości paliwa oraz powietrza dostarczanych do jednostek wytwórczych. Zastosowanie Aktywatorów w skali przemysłowej prowadzić będzie do optymalizacji kosztów utrzymania majątku wytwórczego w ramach istniejących uwarunkowaniach prawnych (PL/UE).

 

Technologia Aktywatorów pozwala produkować energię elektryczną (także w skojarzeniu z ciepłem i innymi produktami) na poziomie niższym w zużyciu paliwa i emisji CO2 na MWh niż osiągane parametry w danej instalacji gazowej lub węglowej.

Aktywatory są bezpieczne:

  1. Aktywatory mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem ponieważ posiadają certyfikat ATEX (Ex) - dyrektywy Unii Europejskiej, definiującej wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem;

  2. Aktywatory węgla montowane są 30/40 cm nad transportowanym węglem - Aktywatory nie stykają się z instalacją nawęglania

  3. Aktywatory gazu montowane są 10/20 cm od rury gazowej - Aktywatory nie stykają się z instalacją gazową;

W12.gif
ESCO - Współpraca Z PARTNERAMI
AE-2_edited.png
AE-2_edited.png

Aktywatory GOODWAY (AE) to technologia wdrażana przez GOODWAY ENERGY, oparta na kwantomechanicznej aktywacji reagentów w procesach spalania gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, prowadząca do wzrostu uzyskanego ciepła do 18%, służąca obniżeniu ilości spalanego paliwa przy wytworzeniu tej samej energii (ciepła).

 

Aktywatory umieszczane są nad paliwem w trakcie transportu na liniach nawęglania oraz na instalacji doprowadzającej powietrze (wlot), będą oddziaływać na paliwo oraz powietrze polem elektromagnetycznym bezpiecznym dla zdrowia i środowiska.

 

Firma GOODWAY ENERGY zakończyła fazę badań i rozwoju w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, potwierdzając skuteczność Aktywatorów na podstawie niezależnych badań  prowadzonych m.in. na terenie Politechniki Warszawskiej, Technologia Aktywatorów jest gotowa do sprawdzenia w warunkach rzeczywistych na instalacjach gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego.

Etapy współpracy z PARTNERAMI:

1. GOODWAY projektuje i montuje Aktywatory u PARTNERA

2. PARTNER ocenia skuteczność Aktywatorów

3. PARTNER kupuje lub wynajmuje Aktywatory - dostępna jest formula ESCO

PARTNER, w formule ESCO nie ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych.

ESCO

DOSTAWA I SERWIS AKTYWATORÓW BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ PARTNERA

ESCO –  (angielski skrót Energy Service Company) to formuła realizacji działań B+R i/lub inwestycyjnych służących uzyskaniu oszczędności finansowych we współpracy z dostawcą technologii przemysłowych, bez angażowania środków inwestycyjnych przez zamawiającego. Dostawca technologii projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej zamawiającego. Zamawiający spłaca koszty zapewnienia technologii ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędnościom finansowym. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie. ​

Podczas spotkania z PARTNERAMI przedstawiamy zagadnienia technologiczne Aktywatorów w szerszym kontekście, w tym:

 

  • Jak włączani są dostawcy i producenci urządzeń wytwórczych spalających gaz ziemny i węgiel w proces uzgodnień dotyczący montażu Aktywatorów na terenie obiektu PARTNERA;

  • Dlaczego Aktywatory mogą być montowane poza obiektem energetycznym na liniach doprowadzających gaz/węgiel i powietrze;

  • Jak działa formuła ESCO – finansująca koszty inwestycji z uzyskanych oszczędności w obiekcie wskazanym przez PARTNERA.

Informujemy również, że każdy z wytwórców lub akredytowanych serwisantów urządzeń wytwórczych spalających gaz ziemny lub węgiel, które są objęte gwarancjami i reżimem pracy spalanego paliwa, nie wniósł dotychczas żadnych zastrzeżeń do stosowania technologii Aktywatorów elektromagnetycznych.

Zapraszamy do współpracy

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page